حمید نوری، یکی از جلادان زندانیان سیاسی سال ۶۷، که پس از سفری به سوئد، دستگیر، محاکمه و به حبس ابد محکوم شده بود توسط دولت سوئد با جمهوری اسلامی مورد معامله قرار گرفت و با دو زندانی سوئدی که در زندان های جمهوری اسلامی بودند معاوضه شد. این خبر برای بسیاری شوک آور نبود و بسیاری از آنانی که با ماهیت امپریالیسم آشنا هستند، حتی انتظار داشتند که دیر یا زود چنین معامله ای صورت گیرد. …..در دنیای امپریالیستی همه چیز به کالا و سرمایه مبدل شده است و همه چیز را با چشم خرید و فروش مورد ارزیابی قرار می دهند. آزادی حمید نوری آنهم با این سرعت و بسیاری نمونه های دیگر بار دیگر نشان داد که هر گونه "حمایت" و یا "همدردی" کشورهای امپریالیستی با مردم ایران و یا مردم هر کشور دیگر در حقیقت، یک سرمایه گذاری امپریالیستی است.

اوضاع سیاسی

کشته شدن ابراهیم رئیسی و امیر عبدالهیان وچند مقام دیگر منطقه ای و امنیتی در سانحه بالگرد در آذربایجان به همان اندازه که سردرگمی، بحر...
اول ماه مه، روزجهانی کارگر را در شرایطی برگزار می کنیم که توده های زحمتکش و ستمدیده ما دو سال پر تلاطم مبارزاتی علیه رژیم جمهوری اسلا...
جمهوری اعدامی برای بقاء خود راهی بغیر از اعدام و قتل مردم در مقابل خود نمی بیند به همین علت علیرغم مخالفت های شدید به کشتار جوانان از ...
آنچه که در مورد ۱۶ آذر روز دانشجو مسلم است، ارتجاع داخلی، چه جمهوری اسلامی و چه سلطنتی از آن وحشت و همزمان با آن دشمنی دارند. چرا که ۱۶...

زنان

اگر چه خیزش "زن زندگی آزادی" با نقش متهورانه و پیشاهنگ زنان علیه حجاب اجباری گره خورده و دختران و زنان جوان به طور روز افزونی حجاب، پ...
ضرب و شتم وحشیانه مامورین حکومت قتل و شکنجه با بهانه معمول پوشش که به مرگ این زن جوان از خطه کردستان انجامید، مردم ایران را در شوک فرو...
آنچه که از چشم طالبان و زن ستیزان منطقه همچون جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان و نیز متحدین امپریالیست آن ها دورماند به پا...
کارزار زن ستیزانه " حجاب و عفاف" که در تابستان امسال توسط رژیم علیه زنان به راه افتاده، قرار است ۲۱تیر در اوج خود باشد. در حقیقت جنگ چ...

بین المللی

جنبشی که این ایده را که « قدرت سرمایه داری کشورهای امپریالیستی را نمی توان به چالش طلبید» در هم کوبید!جنبش دانشجویی فرانسه در ماه مه ۱۹۶۸ به صدای جامعه مبدل گشت و میلیونها نفر از مردم، هنرمندان و بویژه کارگران را فرا گرفت. دانشجویان با ایجاد ۶۰ سنگر شبانه با هر آنچه در دست داشتند و با به اهتزار درآوردن پرچم های سرخ به سرعت مبارزات خود را به بیرون از دانشگاهها و به سراسر فرانسه سرایت دادند. مبارزات دانشجویان با اشغال دفاتر مدیریت دانشگاه نانتر وبدنبال آن سوربن پاریس آغاز شد. دولت فرانسه تحت رهبری دوگل، سراسیمه به سرکوب خشن دانشجویان پرداخت اما این جنبش، نه تنها در هم شکسته نشد بلکه فراتر رفت و دیگر اقشار جامعه و بوِیژه کارگران را در بر گرفت.
رفیق کایپاکایا یکی از آگاه ترین، برجسته ترین و شجاع ترین رهبران جنبش کمونیستی ترکیه و منطقه است که زحمتکشان و کمونیست های ترکیه را علیه حاکمین استثمارگر و مستبد ترکیه و در میان آشفته بازاری از خط و خطوط انحرافی و رویزیونیستی متشکل کرد و حزب نوینی بر مبنای پیشرفته ترین درک از مارکسیسم تا آن زمان را به همراه یارانش بنیاد نهادند. آگاهی، برجستگی و شجاعت ابراهیم کایپاکایا محصول آگاهی او از مارکسیسم انقلابی، ماتریالیسم دیالکتیک و علم انقلاب بود که در انقلاب فرهنگی پرولتری چین تبلور یافته بود. به واقع خط انقلابی و حزبی که ابراهیم و یارانش بنیان نهادند، همانگونه که خود گفته بود «محصول انقلاب فرهنگی پرولتری » بود، همان انقلابی که در سرلوحه مبارزات انقلابی دهه ۶۰ میلادی در جهان قرار داشت.
اول ماه مه، روزجهانی کارگر را در شرایطی برگزار می کنیم که توده های زحمتکش و ستمدیده ما دو سال پر تلاطم مبارزاتی علیه رژیم جمهوری اسلامی را پشت سر نهاده است. در این دو سال زنان مبارزات پیشرو و الهام بخشی را علیه یکی از زن ستیزترین رژیم های تاریخ به پیش بردند و حمایت زنان ستمدیده و مردمان زحمتکش در عرصه جهانی را با خود همراه کردند.
مروری بر استراتژی اسرائیل و حامیان امپریالیست اش: